Política de privacitat

1. Tractament de les dades

Només es recullen o capturen els noms, les adreces personals (de treball o electròniques), els números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l’usuari i, únicament, per als tràmits específics que així ho requereixin.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals es tingui accés com a conseqüència del ús dels formularis de Queixes i Opinió sindicasabadell.cat o d’enviament de missatges de correus electrònics.

Es demana el registre de dades de caràcter personal quan són necessàries per sol·licitar algun servei facilitat mitjançant el sindicasabadell.cat; així mateix, es poden recollir dades personals a través de l’enviament de missatges de correus electrònics que figuren al web per obtenir informació dels serveis o activitats de l’ajuntament.

Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l’execució del servei resulten necessàries per al desenvolupament, el control, la gestió i l’execució dels tràmits sol·licitats i s’incorporen als fitxers creats pel Síndic Municipal de Greuges de Sabadell amb la finalitat de gestionar el servei o les sol·licituds d’informació rebudes. En les comunicacions a les sol·licituds de serveis o d’informació, el Síndic Municipal de Greuges de Sabadell informarà sobre els tractaments de dades, en compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat.

Finalment, el Síndic Municipal de Greuges de Sabadell garanteix que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts per la normativa vigent en cada moment.

2. Cessions

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a sindicasabadell.cat no es faciliten o comuniquen a tercers aliens al Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, excepte quan són necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, de la qual cosa el Síndic us informarà en compliment de l’article 5 de la LOPD, o són requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

3. Consentiment

La sol·licitud d’un tràmit mitjançant el portal implica l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté el Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, exposada a l’avís legal que es troba al peu del formulari de recollida de dades de sindicasabadell.cat.

La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de l’usuari comporta l’acceptació i autorització expressa al Síndic per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personals, l’acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quant és necessària per a la prestació del servei sol·licitat i, finalment, l’autorització per a la conservació durant els terminis previstos per les disposicions legals aplicables.

Atès que l’autorització de l’usuari al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, l’usuari pot revocar l’autorització aquí concedida, tant per al tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts per la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

4. Drets i obligacions dels afectats

Els usuaris poden, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

L’exercici d’aquests drets s’ha de fer mitjançant una instància signada a qualsevol dels punts d’informació ciutadana.

La persona que fa servir els serveis oferts per sindicasabadell.cat ha de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe. Per tant, no es poden donar dades inexactes o inexistents.

5. Transaccions segures

Les comunicacions de dades de caràcter personal al Síndic Municipal de Greuges de Sabadell mitjançant el portal sindicasabadell.cat es produeixen sempre dintre d’un entorn segur.

Tota informació de caràcter confidencial, incloent-hi les dades personals, es manté confidencial gràcies a l’ús del programari de servidor segur (SSL), cosa que significa que les dades només poden ser intercanviades entre l’usuari i l’Ajuntament i que a aquestes dades no hi poden accedir terceres persones. El símbol del cadenat en el navegador (com per exemple quan es sol·licita un tràmit) indica quines pàgines cobreixen aquest sistema de seguretat.

6. Política de galetes (cookies)

Informació general
El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell utilitza cookies amb la finalitat d’identificar les preferències dels usuaris per ajustar i millorar el disseny de la web www.sindicasabadell.cat.

Què són les cookies?
Les cookies són petits arxius de text que s’emmagatzemen localment a la caché del seu navegador d’Internet. Les cookies permeten a les webs identificar als usuaris que tornen a visitar la pàgina.

Com puc deshabilitar les cookies?
La supressió de les cookies depèn de la configuració del navegador web de l’usuari.
Podrà desactivar l’ús de les cookies pròpies i de tercers mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu equip:

  • Internet Explorer 9
  • Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Safari

7. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l’usuari per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través de sindicasabadell.cat, està regulada per la Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i pels reglaments que la desenvolupen.