Què és?

A Catalunya, la Síndica/Síndic de Greuges és una figura unipersonal que equival a l’Ombusman o Defensora/defensor del ciutadà, en altres entorns.

La Síndics té la funció d’atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l’actuació de les administracions. Vetlla per la bona governança de l’Administració Local i dels Ens que en depenen (com ara les empreses de recollida d’escombraries i de neteja viària) i actua com a supervisora i col·laboradora de l’Administració local, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament.

Elegida pel vot majoritari dels representants polítics municipals, la Síndica és políticament independent, no depèn de cap govern i actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència.

Les síndiques i defensors vetllen perquè la ciutadania pugui gaudir d’una bona administració. L’objectiu de la institució és la defensa dels drets de la ciutadania, supervisant l’Administració. La seva actuació suposa examinar les queixes i resoldre-les d’acord amb  criteris de legalitat, imparcialitat i d’equitat. També pot actuar com a mediadora, sempre que les parts ho acceptin, proposant fórmules de conciliació o acord, que, acceptades per les dues parts, condueixin a l’entesa entre ciutadania i Administració.

 

Què és l’Ombudsman?

Ombusdman és una paraula sueca que vol dir representant, agent, guàrdia, etc.. És aplicat a una institució jurídica actualment existent en més de 50 països.

La figura de l’Ombudsman va néixer amb la Constitució de 1809 a Suècia, amb la finalitat d’establir un control addicional per compliment de les lleis, supervisar l’aplicació d’aquesta per part de l’administració pública i crear una nova via, àgil i sense burocràcia, que donarà a conèixer les queixes dels ciutadans als governants sobre les possibles arbitrarietats comeses per l’autoritat.

Com Institució, és un òrgan públic, autònom i apolític. És un òrgan encarregat de rebre i investigar les queixes dels ciutadans contra les possibles deficients actuacions o abusos de les autoritats. per aconseguir una bona administració.

És un servei gratuït i senzill, és una eina de control democràtic de la qualitat de l’administració pública. Actua, si es possible, arribant a un acord entre l’administració i la ciutadania. En cas de no arribar a cap acord, formula recomanacions o suggeriments que si be no obliguen a  l’administració, estan emparades per l’autoritat moral que li és reconeguda.