Quant cobra el Síndic?

  • El Síndic rep una “indemnització per assistència” de 850.-€ bruts al mes, per dotze pagues a l’any fan un total de 10.200.-€ bruts anuals.

 

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012 DE L’OFICINA DEL SINDIC
Descripció Presupost 2012 Disposat No gastat
Material d’oficina no inventariable 10,00 0,00 10,00
Publicitat i propaganda 500,00 0,00 500,00
Altres despeses diverses 3.000,00 2.934,72 65,28
Estudis i treballs tècnics 10,00 0,00 10,00
Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 240,00 0,00 240,00
Locomoció 500,00 459,03 40,97
Indemnitzacio sindic (brut) 10.200,00 10.200,00 0,00
Forum de Sindics  locals de Catalunya 1.300,00 1.263,00 37,00
15.760,00 14.856,75 903,25