El Síndic ha emès la resolució relativa a l’emplaçament de l’activitat de Les Barraques de la Festa Major de Sabadell

Extracte de la resolució relativa a l’emplaçament de l’activitat de Les Barraques de la Festa Major de Sabadell

 

Alcalde-President

Ajuntament de Sabadell

Plaça Sant Roc, 1

08201 SABADELL

 

Ref: 2014SDGR00121

Assumpte: Espai públic. Festa Major. Barraques. Molèsties sorolls. Horari.

 

Senyor,

Em dirigeixo a vostè per informar-vos, de conformitat amb l’article 19 del Reglament del Síndic de Greuges Municipal de Sabadell, sobre la resolució de la queixa que va presentar un ciutadà a l’Oficina del Síndic de Greuges Municipal de Sabadell on ell adduïa que, juntament amb altres veïns, així com entitats es veuen afectats per Les Barraques de la festa major. Segons va manifestar el promotor de la queixa, han presentat nombrosos escrits, així com instàncies a l’Ajuntament, manifestant les molèsties que els genera la ubicació de les barraques durant la festa major, al pàrking del Vapor Turull, però l’Ajuntament no ha solucionat el problema

Després d’estudiar el seu cas, faig les següents consideracions:

1.-El dia 25 de juliol de 2014, el ciutadà, en nom i interès propi, i segons manifesta en representació d’alguns dels veïns del Sector creueta, presenta una instància a la meva oficina, denunciant que l’activitat de les Barraques de la Festa Major, no volen que es realitzi per la Festa Major de 2014, en el mateix emplaçament on s’ha vingut realitzant darrerament, és a dir, al pàrking del Vapor Turull, per les molèsties que això provoca als veïns. En concret, els denunciants expressen el seu malestar per la inacció municipal davant dels sorolls nocturns, els actes incívics i el vandalisme protagonitzats per una part dels ciutadans i ciutadanes que assisteixen a aquests actes de la Festa Major. Els promotors de la queixa relaten episodis de consum d’alcohol i de drogues a l’espai públic, orins, crits i aldarulls, venda de llaunes, i destrosses en el mobiliari urbà, en vehicles i en altres propietats privades. Com cada any els afectats han posat aquestes situacions en coneixement de l’Ajuntament i han demanat la intervenció de la Policia Municipal, però els problemes asseguren que persisteixen.

2.-En data 29 de juliol de 2014, faig arribar a l’Oficina tècnica de l’Alcaldia, sol·licitud d’informe a fi de poder resoldre l’expedient, i sol·licitant:

 • Si existeix un pla de seguretat per aquesta ubicació i les activitats que es celebren en el marc de les barraques.
 • Si la Policia municipal patrulla la zona, amb quina freqüència, i quants agents hi ha destinats a la zona els dies de la festa major.
 • Quants requeriments de ciutadans i ciutadanes es van realitzar perquè agents de la policia municipal s’hi personessin
 • Quin horari tenen autoritzat per la celebració de les activitats, indicant hora d’obertura i hora de tancament
 • Si la Policia  municipal passa a comprovar que els horaris es compleixen
 • Si la Policia comprova in situ, que es compleix la limitació de no vendre begudes alcohòliques a menors d’edat, després que aquest fet hagi estat denunciat en nombroses ocasions en l’activitat de les barraques.
 • Quins són els decibels permesos i els límits d’immissió durant la festa major, en aquesta zona concreta a la ciutat, i si es compleixen
 • Si els organitzadors disposen de l’autorització municipal, i si és així còpia de la mateixa, amb indicació de les condicions que han de complir.
 • Si s’ha previst instal·lar un limitador enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no siguin superior els nivells d’immissió.
 • Quantes queixes s’han rebut en relació a aquest tema
 • Si l’Ajuntament ha valorat la possibilitat del canvi d’ubicació.

3.-En data 4 d’agost de 2014, l’Ajuntament fa arribar a l’Oficina del síndic de greuges un informe, però on hi manquen alguns dels extrems sol·licitats en data 29/07/2014. Per aquest motiu, i a causa de les vacances d’estiu i a la proximitat de la Festa Major, el Síndic emet informe on recorda a l’Ajuntament, la normativa aplicable en relació a la problemàtica denunciada, i sol·licita nou informe amb els extrems pendents de resoldre, que reproduïm a continuació.

És per això que amb aquest escrit us reiterem els extrems següents, a fi que siguin degudament aportats; i alhora, us fem una sèrie de consideracions a fi que siguin tingudes en compte per l’activitat de Les Barraques.

Atès que l’Oficina Tècnica d’Alcaldia, qui tramita els expedients amb el Síndic està tancat per vacances, i aquest tema, em preocupa especialment, donat que la Festa Major es realitza els primers dies de setembre, considero oportú, fer-vos arribar aquest escrit directament.

En primer lloc, doncs, us sol·licito:

 • còpia del Pla d’Autoprotecció;
 • en segon lloc per què la policia Municipal no realitza les tasques de seguretat, sinó que s’encomanen als Mossos,
 • per què els agents no patrullen com a prevenció;
 • còpia de l’autorització municipal per realitzar les barraques amb indicació de les condicions de la mateixa; si s’ha previst un limitador de so.

I en segon lloc, us recordo el què preveu la normativa, en relació al extrems d’aquest expedient. perquè aquesta sigui en tot moment acomplerta per l’ens municipal.

Primer.- L’article 17 de l’ordenança de sorolls preveu que:

1. Les festes tradicionals han de disposar d’autorització municipal expressa la qual ha d’assenyalar les condicions que cal complir per minimitzar lla possible incidència dels sorolls a la via pública segons la zona on tingui lloc.

2. Les activitats públiques que Les activitats públiques que utilitzin sistemes electroamplificats de so han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts) a la façana més exposada.

3. En els casos que es consideri oportú, l’Ajuntament pot exigir la instal·lació d’un limitador enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no se superin els nivells d’emissió.

4. En cas d’incompliment de les condicions i mesures establertes als apartats anteriors, i sens perjudici de les responsabilitats que es derivin de la infracció, l’Ajuntament pot adoptar les mesures necessàries, inclosa la

suspensió de l’activitat.

5. El comportament dels ciutadans a la via pública i a les zones de concurrència pública i a l’interior dels vehicles de servei públic s’ha de mantenir dins dels límits de la convivència pacífica en el respecte dels drets de les altres persones.

És una Zona de sensibilitat acústica alta (A2) Centres docents, hospitals, geriàtrics, centres de dia, balnearis, biblioteques, auditoris o altres usos similars que demanin una especial protecció acústica.

Segon.-El Pla d’Autoprotecció ha d’estar redactat conforme la legislació vigent, i atenent el que estableix la Llei 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures la d’Autoprotecció; i l’Ajuntament ha de complir les funcions que li corresponen en aquesta matèria atès l’article 12 de l’esmentada Llei.

Tercer.- la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, és aplicable als espectacles públics (concerts) que tenen lloc amb ocasió de la Festa Major. En aquest sentit, la convivència pacífica i ordenada entre els espectadors, els parti­cipants i els usuaris dels establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives i la resta de ciutadans, especialment els que viuen a prop dels llocs on es duen a terme aquestes activitats, és una de les finalitats i dels principis generals que recull l’article 2.3 de la Llei i que les administracions competents han de garantir.

Quart.- Ateses la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, la Llei 1/2002, d’11 de març, de tercera modificació de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, i el Decret 32/2005, de 8 de març, pel qual es regula la senyalització de les limitacions en la venda de begudes alcohòliques; no és permès de vendre ni subministrar cap mena de beguda alcohòlica als menors de divuit anys ni en els  establiments de venda i de consum de begudes alcohòliques, ni en altres llocs públics.  En els establiments de venda i de consum de begudes alcohòliques hi ha d’haver una senyalització en un lloc perfectament visible, de la forma que es determini per reglament, que faci palesa la prohibició de vendre o subministrar begudes alcohòliques als menors de divuit anys. Aquesta senyalització la facilita les Delegacions Territorials del Departament de Salut.

Cinquè.- L’Article 9 de l’ordenança municipal d’ocupació de les vies i espais públics de Sabadell, estableix que els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a comportar-se lliurement a la via pública i als espais públics del municipi i a ésser respectats en la seva llibertat. Aquest dret és limitat per les disposicions sobre l’ús dels béns públics i pel deure de respectar les altres persones i els béns privats. I a l’article 10 preveu amb caràcter general que queda prohibit danyar, enlletgir, embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, els espais d’ús públic, com també els elements que contenen.  En aquest sentit, i sens perjudici de les previsions contingudes en els articles següents, es prohibeix especialment, i entre d’altre: escopir, miccionar o defecar a les vies i altres espais públics; llençar burilles a terra; i llençar qualsevol deixalla al terra.

Quan es tracti de danys greus als béns del domini públic arran de desordres greus a les vies i els espais públics, sempre que no constitueixi infracció penal, regirà la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana.

Específicament l’article 17, preveu el Consum de begudes alcohòliques a la via pública, i en estableix que queda prohibit el consum de begudes alcohòliques a la via pública, fora dels espais expressament reservats i autoritzats per a aquesta finalitat, i especialment quan es provoquin molèsties a d’altres persones o es destorbi la tranquil·litat veïnal.  És prohibida la promoció pública de begudes alcohòliques i tota distribució de mostres.  Els agents de la Policia Municipal en aquest cas poden retirar o intervenir les begudes alcohòliques per destruir-les posteriorment. És prohibida la venda ambulant de begudes alcohòliques, llevat d’autoritzacions específiques.

Per tant, si es produeixen algun dels supòsits mencionats l’Ajuntament està obligat a sancionar conforme el Títol 3 de l’esmentada ordenança on es fixa el règim sancionador.

4.-En l’informe de 04/08/2014, l’Ajuntament informe, a grans trets del següent:

Informe emès pel Servei de Cultura:

Respecte l’activitat de Barraques en el marc de la Festa Major:

 • Els organitzadors, la Comissió de Festes Populars de Sabadell (CFPS), redacten un Pla d’Autoprotecció (PAU).
 • Les tasques de seguretat corresponen als Mossos d’Esquadra que s’ubiquen al Pg de la Pl. Major i/o a les proximitats del Vapor Turull. Es fan reunions de coordinació mossos-policia-organitzadors-ajuntament prèvies a l’inici de la Festa Major i també cada dia abans de començar els concerts.
 • El programa de Barraques contempla activitats de matí, tarda i nit, segons els dies:
  • Inici d’activitats matí a partir de les 12h.
  • Inici d’activitats de tarda: a partir de les 17,30h.
  • Activitats de nit: inici dels concerts a partir de les 22h /22,30h. que finalitzen  a les 03:00 h; la música de les barres és fins a les 03:30h  i es produeix l’encesa de llums i a les 04:00h. finalitza tota l’activitat.
 • Del compliment d’horaris, com d’altres elements de funcionament es fa seguiment per part de tècnics municipals.
 • Totes les barres de les Barraques tenen en un lloc visible cartells de prohibició de venda a menors. L’organització, a instàncies de l’ajuntament, requereix als responsables de les barres que ho compleixin.
 • El Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, publicat al DOG el 16 de novembre de 2009, estableix en l’annex corresponent els valors límits d’immissió segons la zonificació acústica del territori.

I indica que també es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica quan es compleix pel període d’avaluació d’un any el següent:

a) La mitjana anual no supera els valors fixats en aquest annex.

b) El 97% de tots els valors diaris no supera en 3dB(A) els valors fixats en aquest annex.”

És per això que cal interpretar que la normativa permet que el 3% dels valors diaris anuals superin els objectius de qualitat establerts. Del què es pot derivar què durant la Festa Major es superen els decibelis en totes les zones on s’hi fan activitats i es troba en aquest supòsit.

 • Les condicions de realització de l’activitat es recullen  al conveni aprovat a l’efecte entre l’Ajuntament i la Comissió de Festes Populars de Sabadell
 • Al servei de Cultura, tenim constància d’haver rebut 5 instàncies al 2014, CEN2014021295, CEN2014021296, CEN2014022909, CEN2014022905, CEN2014022906, a nom del Srxxxxxxxxxxxxx.
 • Al llarg dels últims anys s’han valorat diversos espais, i s’han portat a la pràctica alguns d’ells, amb resultats poc convincents respecte als incidents esdevinguts. Des del 2012 s’han valorat diferents emplaçaments, cap d’ells amb expectatives de millora en els resultats. En l’actual ubicació s’ha comprovat una disminució significativa del nombre d’incidents i intervenció dels serveis de salut i seguretat, igualment s’han eliminat els desperfectes al mobiliari urbà, possiblement per tractar-se d’un lloc cèntric amb fort control social i familiar dels assistents, També es facilita la neteja i l’accés en cas d’emergència i s’eviten caigudes i traumatismes en tractar-se d’un espai urbanitzat.
 • Des del 2012 s’han presentat i valorat les diferents possibilitats d’ubicació en diferents taules participatives: consell de districte 1r, la comissió de seguiment de festa major, així com a la comissió informativa de l’Àrea de Presidència i Serveis a les persones.

Informe emès per Policia Municipal:

Davant la vostra petició de demanar informació sobre les actuacions de Policia Municipal a la Festa Major en una activitat concreta com és Barraques, us informo:

Actualment per llei, cada activitat ha de presentar el seu PAU. Policia actua en base al Pla Municipal, al Pla Específic Municipal (PEM) i al PAU de l’activitat de Barraques.

Policia comprova el compliment d’inici i tancament de les activitats, segons els acords reflectits al conveni de Barraques.

2012- El resum d’incidències generals, que poden ser per actuacions fetes per Policia detectades per trobar-se al lloc, o bé a requeriment ciutadà, ha estat de sis (6), de les quals quatre (4) són per molèsties ocasionades per les Barraques. No hi ha cap requeriment concret de ciutadans per personar-se a Barraques durant la festa.

2013- El resum d’incidències generals, que poden ser per actuacions fetes per Policia detectades per trobar-se al lloc, o bé a requeriment ciutadà, ha estat de nou (9), de les quals tres (3) són per molèsties ocasionades per les Barraques. No hi ha cap requeriment concret de ciutadans per personar-se a Barraques durant la festa.

5.-En data 22 de setembre de 2014, l’Ajuntament informa de la resta d’extrems pendents:

Informe emès pel Servei de Cultura:

En referència a la petició de:

 • Còpia del Pla d’Autoprotecció: us l’adjuntem en CD.
 • Còpia de l’autorització municipal per realitzar les barraques amb les condicions de la mateixa: us adjuntem còpia del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’entitat Comissió de Festes populars de Sabadell, per a la realització del programa d’actes de la Festa Major de Barraques de 2014.

Informe emès per Policia Municipal:

Tal i com vam informar-li, actualment per llei, cada activitat ha de presentar el seu PAU, i Policia actua en base al Pla Municipal, al Pla Específic Municipal (PEM) i al PAU de l’activitat de Barraques.

El servei operatiu es genèric, es fa vigilància les 24 hores i la patrulla assignada pel servei.

6.- Sembla clar que en aquest cas, ens trobem en la pugna de dos drets, per una banda el dret al descans i per l’altra, el dret a l’oci. Ambdós drets queden reflectits en la Declaració Universal dels Drets Humans. El dret al descans i el dret a tenir un temps de lleure no són drets incompatibles perquè tots dos provenen del treball. La Declaració Universal dels Drets Humans, en el seu article 24 estableix: Tota persona té dret al descans, a gaudir del temps lliure, a una limitació raonable de la durada del treball i a vacances periòdiques pagades.  El soroll, principal protagonista del conflicte, és un element que corromp el contracte entre les parts. És evident que tant uns com altres poden exercir els seus drets però amb una lleugera diferència: qui dorm no conculca el temps de lleure de ningú i tanmateix qui gaudeix del lleure amb un excés de decibel·lis conculca clarament un dret elemental.

Les ordenances locals de soroll, d’acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, poden “tenir en compte les singularitats pròpies del municipi, com ara les activitats festives i culturals, i les que tenen un interès social, sempre que tinguin un cert arrelament” (art. 21.3). D’altra banda, també recordar que, d’acord amb la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics:

– les persones interessades que denunciïn molèsties que afectin la convivència i el descans dels veïns provocades pels espais oberts al públic tenen dret que l’administració efectuï proves, amb els mitjans tècnics adients, a fi d’acreditar l’existència efectiva de les molèsties denunciades i que les autoritats competents actuïn per tal d’impedir-les (art. 8.5)

– si les molèsties indicades són relatives al soroll a l’interior del domicili, els denunciants han de permetre que els inspectors i tècnics de l’administració accedeixin al domicili en el cas que sigui necessari per a obrir l’expedient. En el cas que no se’ls permeti l’accés, s’han d’arxivar les actuacions (art. 8.6).

L’article 17 de l’ordenança municipal de sorolls de Sabadell preveu que:

1. Les festes tradicionals han de disposar d’autorització municipal expressa la qual ha d’assenyalar les condicions que cal complir per minimitzar la possible incidència dels sorolls a la via pública segons la zona on tingui lloc.

2. Les activitats públiques que Les activitats públiques que utilitzin sistemes electroamplificats de so han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts) a la façana més exposada.

3. En els casos que es consideri oportú, l’Ajuntament pot exigir la instal·lació d’un limitador enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no se superin els nivells d’emissió.

4. En cas d’incompliment de les condicions i mesures establertes als apartats anteriors, i sens perjudici de les responsabilitats que es derivin de la infracció, l’Ajuntament pot adoptar les mesures necessàries, inclosa la suspensió de l’activitat.

5. El comportament dels ciutadans a la via pública i a les zones de concurrència pública i a l’interior dels vehicles de servei públic s’ha de mantenir dins dels límits de la convivència pacífica en el respecte dels drets de les altres persones.

Però el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, publicat al DOG el 16 de novembre de 2009, estableix en l’annex corresponent els valors límits d’immissió segons la zonificació acústica del territori. I indica que també es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica quan es compleix pel període d’avaluació d’un any el següent:

a) La mitjana anual no supera els valors fixats en aquest annex.

b) El 97% de tots els valors diaris no supera en 3dB(A) els valors fixats en aquest annex.

Per tant, la normativa permet que el 3% dels valors diaris anuals superin els objectius de qualitat establerts. Del què es pot derivar què durant la Festa Major es superen els decibelis en totes les zones on s’hi fan activitats, però en canvi es compleix la normativa per trobar-se en aquest supòsit. De les sonometries aportades per l’Ajuntament queda clar que es superen els límits d’immissió permesos, però la llei considera que la norma es compleix sempre i quan el 97% dels valors anuals quedin compresos dins els valors límits d’immissió. I si entenem que durant tot l’any, en aquests carrers, no hi ha queixes per sorolls,, i per tant, els únics moments que se superen els límits, és durant aquests tres dies de festa major, es pot afirmar que la norma es compleix.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 82/2009, de 3 de desembre, va revocar la prohibició, per general i indefinida, imposant a un ajuntament la prohibició de que autoritzés sine die qualssevol espectacles a la via pública els caps de setmana estiuencs, així com en altres èpoques de l’any, amb excepcions (Cap d’Anys, Sant Joan, Festa local).

La Sentència del Tribunal Superior de les Illes Canàries, Tenerife, 219/2006, de 26 de gener de 2007, tracta sobre la decisió municipal d’ubicar el “Carnaval 2007” a la zona centre de la ciutat. En aquest sentit, constatat que el soroll ambient ultrapassava notòriament els límits fixats, el Tribunal considera vulnerat el dret a la intimitat dels recurrents, sense acceptar els arguments municipals adreçats a excusar la seva responsabilitat, ja que, indica, correspon a l’ajuntament la concessió de autoritzacions i llicències per l’establiment dels “xiringuitos”, terrasses de bars i circulació de vehicles amb altaveus. Ara bé, el Tribunal desestima la petició de suspensió del Carnaval, ja que ponderant els interessos en conflicte (el particular dels reclamants i el general de tots els ciutadans), considera que ha de prevaler el general, la celebració de la festa de major importància de la ciutat. Tot i aquesta ponderació, que no han compartit anteriorment altres Tribunals, ordena l’administració local que en relació amb els establiments situats al carrer (i als vehicles) estableixi els límits precisos de volum de la música, ubicació, horaris i altres circumstàncies que tinguin incidència en el descans nocturn dels afectats. Sobre aquest darrer aspecte, que en definitiva, és l’important des d’un punt de vista pràctic sí que existeix consens jurisprudencial.

La Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Madrid 230/2010, de 8 de juny, en la què s’estableixen, els diversos interessos contraposats:

– el dret a la intimitat (en especial, però també el dret a la salut) dels que pateixen els efectes del soroll

– el dret a l’oci dels creadors de soroll a la festa (comparses, etc) o el dret a la llibertat d’empresa dels seus beneficiaris (empresaris del sector serveis)

El resultat d’aquesta ponderació no és altre que, novament, determinar la necessitat de respectar el dret a gaudir del domicili harmonitzant-lo amb la celebració de les festes,  amb la necessitat de què per part de l’ajuntament s’adoptin les mesures adients per evitar que aquests events no superin els valors límit de contaminació acústica (entre els quals el trasllat a un lloc adequat, i de no ser possible amb l’adopció dels mecanismes de control necessaris).

En efecte, la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella-La Manxa 77/2010, de 10 de gener de 2011, va indicar que el reconeixement del dret a les festes locals no ha estat obstacle perquè els tribunals reconeguin la prevalença del dret al descans i al gaudi del domicili: “no es tracta d’acabar amb les festes, però sí de posar-ne límits, de regular-les, de tal manera que el seu exercici s’efectuï de la forma que menys perjudiqui a tercers”.

En qualsevol cas, cal una aplicació proporcionada d’ambdós drets, no n’hi ha un per sobre de l’altre, sinó que cal valorar el cas concret.

7.-El Síndic s’ha reunit amb les diferents parts implicades en aquest conflicte: els veïns promotors de la queixa; dos representants de l’entitat Comissió de Festes Populars de Sabadell; l’intendent dels Mossos d’Esquadra de Sabadell; amb la superiora de la Residència Sant Josep. També vaig demanar informe directament a la Creu Roja, per saber les intervencions que s’havien realitzat durant els dies de Festa Major, però l’entitat va manifestar que des de l’Ajuntament els havien obligat a que la informació l’enviessin directament l’ens local, que ell ja ens la faria arribar, però això no ha estat així, i a dia d’avui resta pendent la informació, la qual cosa suposa al meu entendre, una obstaculització a les meves tasques. El Síndic ha escoltat a totes les parts.

8.- El problema de l’incivisme, derivat del consum d’alcohol al carrer vinculat a zones d’oci nocturn, és un tema complex. En concret, als titulars dels negocis els correspon, a més de complir i respectar les condicions de la llicència atorgada, impedir que els clients surtin amb begudes dels establiments, adoptar mesures per prevenir aglomeracions de persones que ocupin la via pública amb motiu de l’accés o la sortida de locals, i informar a la policia de qualsevol indici de conducta incívica a l’exterior i en la proximitat dels seus establiments.

Per això, a partir de l’entrada en vigor, el 28 de setembre de 2010, del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari subjectes a llicència municipal han de complir una sèrie de requisits generals (article 111), entre els quals hi ha la presentació d’una valoració de l’impacte acústic de l’espectacle públic o de l’activitat recreativa i, si escau, adoptar les mesures necessàries per prevenir-lo i minimitzar-lo.

Alhora, l’article 112 del mateix Decret estableix que únicament es poden organitzar en espais oberts espectacles públics o activitats recreatives que es trobin en una de les circumstàncies següents: a) se celebrin amb motiu de festes i revetlles populars o de festivals o certàmens que comptin amb una àmplia participació de la població directament afectada; b) se celebrin en dates o vigílies festives, dins d’horaris en què el seu impacte sigui admissible pels usos socials majoritaris; o c) se celebrin en indrets situats a la distància necessària dels nuclis habitats, de manera que no causin molèsties perceptibles a la gent que hi viu.

En conseqüència, i per garantir que els espectacles públics i les activitats recreatives (festivals de música o concerts de festa major, per exemple) no vulneren els drets de les persones que hi viuen a prop, el Síndic recorda l’obligació d’analitzar acuradament l’impacte acústic perquè, si escau, es prenguin les mesures correctores més adequades per reduir els nivells d’immissió sonora al que estableix la normativa

9.- En el conveni signat entre l’Ajuntament de Sabadell i la Comissió de Festes Populars, es preveu que l’Ajuntament es farà càrrec de la neteja dels espai utilitzats i dels carrers adjacents. I segons manifestacions dels propis veïns, el servei de neteja es va activar correctament, valorant positivament que aquest comences les tasques seguidament al tancament de les activitats, la qual cosa empeny a la dispersió dels ciutadans assistents a les activitats. Tampoc passa per alt que malgrat que els serveis de neteja s’intensifiquin, i l’Ajuntament activi tots el mecanismes per la neteja de la zona, l’incivisme de la gent provoca molèsties que no se solucionen amb la neteja dels carrers (orins a dins els portals, trencadissa de mobiliari urbà, trencadissa de béns mobles i immobles privats..etc)

10.-En quan al tema de la seguretat, el Pla d’Autoprotecció ha d’estar redactat conforme la legislació vigent, i atenent el que estableix la Llei 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures la d’Autoprotecció; i l’Ajuntament ha de complir les funcions que li corresponen en aquesta matèria atès l’article 12 de l’esmentada Llei. Les tasques de seguretat corresponen als Mossos que s’ubiquen a la Pl. Major o proximitat del Vapor Turull, que actuen de forma coordinada amb la Policia local, els primers del quals van posar de manifest que a efectes de seguretat i possibles evacuacions, l’emplaçament actual no és l’òptim per les dificultats de pas i carrers estrets en aquesta zona de la ciutat.

11.- En el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Sabadell i l’entitat comissió de festes populars de Sabadell, per a la realització del programa d’actes de la festa major de les barraques 2014, estableix al pacte tercer que “L’Ajuntament de Sabadell pel fet d’incloure aquestes activitats en el marc de la Festa Major de Sabadell no serà responsable dels possibles danys i perjudicis que es puguin causar durant els dies que se celebrin aquests esdeveniments”.

És per tot que estimo la queixa presentada ja que les activitats emmarcades en Les Barraques crec que són de gran interès, creen cohesió social, fomenten l’associacionisme i la convivència però també entenc que això comporta molèsties als veïns i veïnes que a vegades es poden fer insuportables. En la dicotomia dels dos drets que conculquen en aquesta problemàtica, és a dir el dret a l’oci i al dret al descans, considero, que el dret a l’oci com afirmen les sentències mencionades, podria estar per damunt del dret al descans només pel fet que es tracta d’un fet puntual – tres nits a l’any-, però cal controlar millor la contaminació acústica en totes aquelles activitats que pel seu tarannà són sorolloses. La realitat és que els veïns que han presentat les queixes  no viuen a prop, sinó que viuen al costat d’aquestes activitats. La Festa Major en general, i les activitats de Les Barraques, en concret, s’han de seguir realitzant, les organitzi qui les organitzi,  però s’han de poder garantir els drets dels veïns, i que es pugui garantir el dret al descans, i els seu dret a la ciutat en general. És per tot que considero que hi ha greuge i que es vulneren els drets dels veïns i veïnes afectats per l’activitat de les Barraques, perquè l’Ajuntament podia haver pres un seguit de mesures, que es contemplen a continuació, per pal·liar les molèsties, i que no s’ha fet. Estimo la queixa, no perquè les sonometries concloguin que se superen els límits d’immissió, la qual cosa, entenc que pot entrar dins el límits raonables per considerar que són només tres dies a l’any de Festa Major, sinó perquè l’Ajuntament, no ha adoptat, al meu entendre, tots els mecanismes dels què disposa per pal·liar al màxim les molèsties als ciutadans i ciutadanes que viuen a prop del Vapor Turull. I finalment aprofito que recordar a l’Ajuntament que ell és el responsable últim d’organitzar activitats dirigides als diferents públics de la ciutat, tant per  petits i grans, com joves i vells, i que no es pot excusar i/o responsabilitzar de les activitats de les Barraques, exclusivament, a l’esmentada Comissió de Festes Populars de Sabadell. I si aquesta si no és capaç d’organitzar l’activitat en un punt diferent de l’emplaçament actual,  ha de ser l’ens local qui ha de poder oferir les mateixes activitats en un altre punt de la ciutat, i responsabilitzar-se’n. Per tant, cal buscar una solució alternativa que no passi novament perquè tornin a ser els mateixos ciutadans que suportin les molèsties per la festa major del 2015.

 

I en base a l’esmentat, RECOMANO:

1.- Que es busqui un espai que no pugui generar molèsties als veïns, i si això no és possible per les característiques dels actes, perquè queden allunyats dels barris, que l’emplaçament sigui itinerant, i anualment es realitzi a diferents punts de la ciutat, a fi d’evitar les molèsties sempre als mateixos veïns. Malgrat que no és missió del Síndic trobar la solució concreta, apunto com a possible opció, la fixació de 4 emplaçament a la ciutat, els quals siguin itinerants cada any, de forma que no afectin sempre als mateixos veïns. Amb aquest objectiu, i amb la voluntat de trobar la millor solució per la ciutat, que l’Ajuntament es comprometi a una política i uns criteris globals que impliquin la Policia Municipal, els Mossos d’Esquadra, els serveis de neteja, els barris, els joves, els veïns, els comerciants, i aquells col·lectius susceptibles de veure’s afectats per la ubicació de Les Barraques.

2.- Que l’Ajuntament faci campanyes informatives i de conscienciació específica pels dies de festa major amb l’objectiu d´evitar que les persones orinin als carrers, un problema incívic que causa moltes molèsties i brutícia als veïns residents durant els actes festius que fins ara es concentren al Centre de la ciutat. I que des de l’Ajuntament es faci l’oportuna difusió, i s’informi als veïns afectats per les activitats, amb indicació dels carrers tallats, de les mesures extres que pren l’Ajuntament per fer front a les possibles molèsties que puguin ocasionar les activitats, els horaris de les activitats, i tot allò que l’ens local consideri oportú a fi efecte d’informar a la ciutadania.

3.-Que la Policia Local efectuï durant els dies de festa major, una vigilància específica per intentar garantir el màxim de compliment dels termes de les ordenances amb l’objectiu de buscar un equilibri entre el gaudiment a la festa dels participants i el dret del veïns al descans.

4.-Que els actes de les Barraques, comptessin amb la presència d’agents cívics, a fi de  vetllar per una bona convivència entre la ciutadania, i garantir que es compleixin les normes més elementals de civisme mitjançant eines educatives i pedagògiques, per informar els ciutadans que no han de fer xivarri, orinar a la via pública, malmetre el mobiliari urbà, …etc, i finalitzar els actes, a les hores previstes.

5.- Que l’Ajuntament col·loqui limitadors acústics durant els dies que se celebra la Festa Major. D’aquesta manera, es podria limitar el màxim l’emissió dels equips de so i reduir les molèsties que poden produir aquestes celebracions en els habitatges. L’objectiu dels limitadors acústics és fer compatibles les activitats que es realitzaran en aquests espais amb el descans dels veïns. L’ús de limitadors acústics, en altres ciutats veïnes com Sant Cugat del Vallès, ha permès limitar el màxim d’emissió dels equips de so a un nivell que permeti funcionar correctament l’activitat i alhora controlar l’impacte acústic que arriba als habitatges més propers. Per tant, gràcies als limitadors, l’Ajuntament aconseguiria que la molèstia per soroll sigui limitada i no pugui arribar a ser exagerada.

Finalment, m’ofereixo a les parts implicades en tot allò que puguin necessitar, i com a persona d’enllaç entre ambdues com a facilitador en el procés per resoldre el conflicte.

Quedo a la vostra disposició per qualsevol aclariment que necessiteu i us agraeixo la confiança dipositada en aquesta institució.

Atentament,
Josep Escartín i Laurito

Síndic municipal de greuges
Sabadell,  18 de desembre de 2014

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.