El Ple Municipal aprova definitivament el Regalment del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell

Dimarts passat, dia 3 de juliol, el Ple Municipal va aprovar definitivament el Reglament del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell. No obstant, a data d’avui, encara continua vigent l’anterior Reglament -que podeu consultar a la pestanya del Síndic-,  ja que el nou no entrarà en vigor fins transcorreguts 15 dies des de la publicació al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona. Com a novetats, en destaquen, entre d’altres:

  • S’introdueix que l’actuació del Síndic es regirà pels principis d’autonomia, imparcialitat i respectant la confidencialitat i el secret professional
  • En quant a l’elecció: l’Alcalde sotmetrà al Ple l’elecció del Síndic, procurant el consens previ dels grups polítics municipals, que podran presentar els seus candidats.
  • S’han introduït com a drets pels que vetlla el Síndic, els reconeguts a l’Estatut, en l’àmbit de la Unió Europea i tractats i convenis internacionals, en la Declaració universal dels drets humans, el conveni europeu per la protecció dels drets humans, i la carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat
  • En cas que apareguin indicis d’infracció penal, el Síndic suspendrà la tramitació i ho haurà de comunicar al Ministeri Fiscal

Tant bon punt estigui en vigor el nou Reglament el podreu trobar penjat en aquesta web.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.