Sabadell acull aquest dimecres una trobada del Fòrum de Síndics de Catalunya

L’acte, que està promogut pel Síndic en funcions, Josep Escartin i el Fòrum de Síndics i Defensors locals de Catalunya, acollirà a la ciutat síndics i defensors locals d’arreu del país

Sabadell, 11 d’abril de 2016. El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell en funcions, Josep Escartin, conjuntament amb el Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya organitzen aquest dimecres una trobada per debatre sobre equitat, responsabilitat jurídica i transparència d’aquestes figures. Més de 25 síndics i defensors locals i els seus equips de suport visitaran la ciutat per debatre i buscar sinèrgies entorn d’aquests temes.

L’acte es durà a terme a la Casa Duran de Sabadell i comptarà amb les ponències de Juli Ponce, catedràtic de Dret Administratiu a la UB, Laura Díez, catedràtica de Dret Constitucional de la UB i de David Cabezuelo, secretari general de l’Ajuntament de Sabadell. Jesús Sànchez Lambas, fundador de Transparència Internacional, serà l’encarregat de dur a terme la sessió dedicada a la Transparència.

Els ciutadans de Sabadell presenten un 12% més de queixes davant el Síndic Municipal de Greuges durant el 2015

Sabadell, 31 de març de 2016. El Síndic Municipal de Greuges, Josep Escartin, presenta aquesta tarda davant del Ple de l’Ajuntament de Sabadell el seu informe amb les principals dades i conclusions del que ha donat de sí l’any 2015.

Durant aquest 2015, els ciutadans i ciutadanes de Sabadell han presentat davant del Síndic un total de 225 queixes que representen un augment d’un 12% respecte l’any 2014, de les quals n’ha resolt 181. S’han fet 1.478 assessoraments que representen un augment d’un 24% respecte l’any anterior i s’han dut a terme un total de 77 recomanacions a l’Ajuntament de les quals un 14% han estat acceptades, un 12% no s’han acceptat i el 74% estan pendents de resposta municipal. El Síndic destaca que, del total de resolucions emeses durant el 2015, tres de cada quatre han estat a favor de la ciutadania.

Del total de queixes, el 35% han estat relacionades en l’àmbit del Servei a les persones. Escartin considera que “cal dur a terme una actuació decidida i contundent per garantir els drets bàsics de les persones sense recursos” i insta a l’Administració a garantir l’accés universal a la llum, el gas i a l’aigua, com a  condicions indispensables per a garantir un habitatge digne i un nivell de vida adequat.

El Síndic demana la construcció d’un menjador social a la ciutat

El Síndic també posa de manifest en la seva memòria la necessitat de crear un menjador social per a la ciutat que garanteixi els drets dels seus usuaris i l’establiment d’un protocol de fred i de calor per les persones més vulnerables de la ciutat.

Problemàtica amb la concessió dels Serveis Funeraris

La memòria del Síndic també denuncia la insensibilitat municipal per tractar “una problemàtica que fa molt que s’arrossega” i que pretén fer pagar al ciutadà la deixadesa municipal. El Síndic considera que no es pot aplicar un criteri que invoca preceptes que no tenen a veure directament amb les concessions funeràries per limitar el termini d’aquestes.

Pel que fa a les queixes relacionades amb l’Economia i els Serveis Centrals, aquestes han representat 9% del total. Gran part de les queixes d’aquest àmbit estan relacionades amb la responsabilitat patrimonial i tenen a veure amb la disconformitat de les resolucions administratives i en les dilacions excessives per caigudes de ciutadans i ciutadanes a la via pública.

En aquest sentit, la gestió tributària és l’àmbit que més queixes ha rebut durant el 2015. Aquestes queixes estan relacionades amb els procediments sancionadors en matèria de trànsit i amb les notificacions de les sancions ja que, segons el Síndic, “molts ciutadans reben el constrenyiment sense haver rebut abans la notificació corresponent”.

Enuig pel tracte rebut pels agents de policia

El Síndic destaca que moltes de les queixes que ha rebut durant el 2015 destil·len l’enuig del ciutadà pel tracte rebut per alguns agents de policia.

Del total de queixes, el 22% han estat relacionades en l’àmbit de l’Urbanisme i l’Habitatge. En aquest gran bloc s’hi engloben les queixes sobre l’habitatge social, les llicències d’obres i activitats, la disciplina urbanística, la contaminació acústica i els immobles abandonats.

Escartin, destaca que “sense garantir el dret a l’habitatge molts altres drets no tenen sentit” i que el reconeixement del dret a l’habitatge com a dret constitucional està vinculat al fet que “se’l consideri una necessitat bàsica imprescindible per viure amb dignitat i seguretat”.

Queixes pel mal estat de conservació d’algunes finques de la ciutat

Moltes de les queixes que els ciutadans i ciutadanes han registrat a l’Oficina del Síndic estan relacionades amb el mal estat de conservació de finques, fet que genera moltes molèsties als veïns i que provoca perjudicis de seguretat i salubritat a la seva vida privada. Segons el Síndic, “l’Administració ha de tramitar el procediment previst a l’efecte amb eficàcia i eficiència i fent complir la legalitat sense que això es produeixi en cap dels casos denunciats. L’Ajuntament ha de vetllar perquè el dret a l’habitatge es faci efectiu, la qual cosa, no s’estava garantint en cap dels expedients”.

Els ciutadans, preocupats pels sorolls a la ciutat

Un nombre important de les queixes que han arribat al Síndic durant el 2015 estan molt relacionades amb els sorolls i la contaminació acústica que es deriva de locals de concurrència pública com ara bars i restaurants. El Síndic ha constatat  una inactivitat per part de l’Administració que duu als veïns a viure situacions que “els pertorben la seva vida personal i familiar”.

Pel que fa a l’àmbit de l’Espai públic, aquest ha concentrat el 35% del total de queixes rebudes durant el 2015. El Síndic destaca la tasca i implicació de la nova regidoria que encapçala el Sr. Xavier Guerrero, que segons Escartin “ha estat disposat en tot moment a col·laborar amb el Síndic per posar fi a aquelles vulneracions de drets que s’havien denunciat amb anterioritat a l’Oficina del Síndic” i en posa alguns exemples: els problemes de clavegueram de la Plaça de les Termes o el problema amb la contaminació acústica d’un bar de la ciutat que ha provocat moltes queixes per part dels veïns, o la millora de la mobilitat i seguretat dels alumnes de l’escola Estel.

També són nombroses les queixes que ha rebut el Síndic en relació a la brutícia, fet que ha provocat que el Síndic obrís un expedient d’ofici. De les queixes, però, es denota alhora una manca de civisme important per part de la ciutadania, per la qual cosa el Síndic ha recomanat en nombroses ocasions conscienciació ciutadana a través d’agent cívics i accions pedagògiques i educatives.

Problemes amb la zona blava de la ciutat

Per últim, el Síndic destaca la gran quantitat de queixes relacionades amb les zones amb control horari limitat (zones blaves), i principalment per persones amb discapacitats. Segons manifesta el Síndic “ara que l’Ajuntament ha recuperat el servei, confio que les queixes per la presumpta manca de visibilitat de la tarja de persones amb discapacitat, seran tractades de forma diferent a com fins ara. I també espero que se solucionin els problemes per anular una denúncia a partir de les 20:00 desapareixeran, o que es pugui treure el tiquet abans de les 8:30 del matí, perquè la maquina no està operativa.”

Finalment, el Síndic exposa que “la seva missió no és altre que defensar els drets i les llibertats de la ciutadania, i que va ser el propi Ple qui va decidir instaurar la figura del Síndic a la ciutat, l’any 2005” i emfatitza en la idea que “una actitud de menysteniment envers la figura del Síndic no és més que una actitud desconsiderada amb els ciutadans que han utilitzat els mecanismes dels que s’ha dotat l’estat de dret per defensar, precisament, els seus drets i llibertats”.

El Síndic municipal de Greuges de Sabadell ha atès 9.788 veïns i veïnes en 10 anys

La Institució municipal, que ara compleix els seus primers 10 anys de vida, ha donat la raó a la ciutadania en el 75% dels casos

El proper dijous 10, coincidint amb el Dia dels Drets Humans, l’auditori Pere Quart acollirà un acte organitzat conjuntament per l’Ajuntament i el Síndic i presidit per Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, per commemorar el 10è aniversari del Síndic

9.788 persones han requerit l’atenció del Síndic municipal de Greuges de Sabadell des de la creació de la Institució a la nostra ciutat. Des de llavors, s’han obert 1.664 actuacions, s’han resolt 1.538 i s’ha donat la raó al 75% dels ciutadans i ciutadanes. Aquestes són algunes de les xifres del balanç del 10è aniversari del Síndic de greuges de Sabadell que ha presentat aquest matí Josep Escartín en roda de premsa. “10 anys després de la creació del Síndic, les dades demostren que es tracta d’una institució arrelada a la ciutat i útil per als veïns i veïnes”, ha afirmat Escartín. El Síndic ha realitzat també un total de 454 recomanacions a l’Ajuntament de Sabadell.

El 21 de desembre d’ara fa 10 anys, el Ple municipal va aprovar per unanimitat el primer Reglament del Síndic de Greuges de Sabadell. Josep Escartín va ser nomenat Síndic el 22 de gener de 2006, per unanimitat de tots els grups polítics del consistori, i prengué possessió el 28 de març de 2006. Al març de 2011 va ser reelegit per un període de 5 anys més, que finalitzen el proper 2016.

Principals temes de les queixes rebudes en els 10 anys

En 10 anys s’han rebut queixes de nombrosos temes, però les principals temàtiques han estat la disconformitat amb les multes de trànsit de la Policia municipal; la problemàtica d’alguns establiments, que incompleixen la normativa de sorolls o immissions calòriques; problemes de convivència especialment de l’àmbit del barri de Can Puiggener; molèsties que generen immobles abandonats o ocupats; la desestimació sistemàtica de totes les reclamacions de responsabilitat patrimonial per caigudes a la via pública; la descoordinació interdepartamental de l’Ajuntament; les respostes estandarditzades als ciutadans i ciutadanes que presenten una queixa; el silenci administratiu davant de peticions, comunicats o al·legacions; la no equiparació de famílies monoparentals amb la resta en quant als beneficis fiscals; l’autonomia dels deures tributaris; l’exempció de l’impost de vehicles per a persones amb discapacitat; la ubicació dels contenidors a la via pública; la manca d’habitatge social; la presumpció de veracitat dels agents de l’autoritat; el límit temporal de les concessions funeràries i el frau en les preinscripcions escolars.

Recomanacions a l’Ajuntament de Sabadell

A banda d’estudiar i resoldre queixes concretes de ciutadans i ciutadanes, el Síndic ha realitzat també 454 recomanacions a l’Ajuntament de Sabadell. “El meu objectiu és treballar perquè la Llei sigui aplicada, però també per aconseguir justícia i equitat”, ha explicat el Síndic. “Sovint, cal superar la Llei per aconseguir una millora en els drets i les llibertats de les persones”.

De les recomanacions realitzades, en destaquen les referents a que l’Ajuntament contesti per escrit les instàncies i comunicats presentats pels ciutadans i ciutadanes; que no utilitzi el silenci administratiu en benefici propi; que faci complir les ordenances relacionades amb espai públic i sorolls i sancioni els comportaments que les infringeixen; que garanteixi el dret a la presumpció d’innocència dels sancionats en casos d’infraccions de trànsit, aportant fotografies; que faci ús de les noves tecnologies per informar de les obligacions tributàries; que s’agilitzin els procediments de protecció de la legalitat urbanística; que els serveis de l’Ajuntament es dotin de Carta de Serveis; que es procedeixi a l’execució subsidiària dels immobles on l’estat d’abandonament suposi un perill per a les persones; que les concessions funeràries atorgades entre els anys 1955 i 1988 s’entenguin com a  atorgades a 99 anys, i no a 50 anys com preveu l’Ajuntament; i que s’utilitzi el sistema d’ingressos declarats en la renta (IMPREM o IRSC) per determinar els llindars de la gratuïtat de les targetes de transport públic per a persones majors de 65 anys.

El síndic ha anunciat que  continua treballant perquè totes les recomanacions realitzades s’incorporin en els procediments estàndards de l’administració. “En alguns casos, els expedients permeten reparar el dret concret d’un ciutadà, però en molts d’altres són un mecanisme d’alerta; un indicador que ens avisa que el sistema caldria millorar”, ha explicat. És precisament en aquest punt on la maquinària del Síndic es posa especialment en funcionament, per detectar totes aquelles actuacions i funcionaments anòmals de l’Administració que vulneren els drets i llibertats de la ciutadania, amb la finalitat d’impulsar aquells canvis, ja siguin normatius o procedimentals, que permetin una millora de la nostra ciutat.

Dijous 10 de desembre, acte commemoratiu dels 10 anys i del Dia dels Drets Humans

Per commemorar el 10è aniversari del Síndic municipal de Greuges de Sabadell i en el marc de la celebració del Dia Mundial dels Drets Humans que impulsa l’Ajuntament de Sabadell, el proper dijous 10 de desembre a dos quarts de vuit del vespre l’auditori Pere Quart acollirà un acte presidit per Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, que comptarà amb la ponència de David Bondia, professor de Dret Internacional Públic i Relacions Institucionals de la Universitat de Barcelona (UB) i president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) i de Maria Teresa Seseras, ex-Defensora del Ciutadà de Girona. En el transcurs de l’acte, es visualitzarà un vídeo commemoratiu i el Síndic Josep Escartín farà balanç dels 10 anys de funcionament de la Institució.

La institució del Síndic municipal

El Síndic municipal és un òrgan unipersonal, que té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes. Amb aquesta finalitat, supervisa l’actuació de l’Administració municipal i dels serveis públics que en depenen, especialment en tot allò que fa referència als drets i llibertats establerts en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

Consulta aquí la infografia resum.

 

 

 

El Síndic municipal de Greuges de Sabadell dóna la raó a la ciutadania en el 75% dels casos tancats al 2014

  • Serveis Socials: A Sabadell hi ha persones que es veuen privades de recursos personals, socials i econòmics necessaris per gaudir d’un nivell i qualitat de vida acceptables degut a les retallades, si bé la majoria d’elles han estat efectuades per administracions supralocals
  • Serveis funeraris: “En les concessions funeràries no és possible l’aplicació de les limitacions temporals de 50 anys que invoca l’Ajuntament i, per tant,  les concessions atorgades amb anterioritat a l’any 1988 s’han d’atendre atorgades a 99 anys”
  • Respostes de l’Ajuntament: “No considero com a bona administració aquella que es limita a remetre els ciutadans al Contenciós Administratiu quan no l’interessa la interpretació que faig com a Síndic”

El Síndic Municipal de Greuges, Josep Escartin, presenta aquesta tarda al Ple de l’Ajuntament de Sabadell el seu informe 2014, amb les xifres d’expedients oberts i recomanacions, així com les seves principals conclusions de l’any. Enguany, destaca l’augment, respecte l’any anterior, d’un 7% el nombre d’actuacions realitzades durant el 2014 a partir de les queixes rebudes per part dels ciutadans i ciutadanes, arribant a les 198. Del total de les actuacions tancades al 2014, el Síndic dóna la raó a la ciutadania en un 75% dels casos.

En total, s’han realitzat 1.208 atencions per part de l’equip de l’Oficina del Síndic. Al 2014, s’han resolt 175 expedients i el Síndic ha realitzat 66 recomanacions a l’Ajuntament de Sabadell, de les quals, a data d’avui, han estat acceptades un 48%, mentre que un 23% no ho han estat i el 29% restant encara resten pendents de rebre.

La resposta que em dóna l’Ajuntament a la meva insistència amb les queixes és que al ciutadà i/o ciutadana sempre li queda la via del contenciós administratiu, la qual cosa considero que no és una via real si tenim en compte l’elevat cost que implica”, afirma el Síndic. I ho il·lustra amb un exemple: “Una persona que no està conforme amb una multa de 200 euros no anirà al contenciós, per molta raó que tingui. Entenc la via del contenciós administratiu com un dret de la ciutadania, però no considero com a bona administració aquella que es limita a remetre-hi els ciutadans quan no l’interessa la interpretació que faig com a Síndic, emparada amb normativa, jurisprudència i doctrina”. En aquest sentit, el Síndic considera que no és just que una persona hagi de recórrer als tribunals quan l’error municipal ha quedat acreditat i més quan la cultura de la resolució de conflictes per altres vies, com ara la mediació, estan en auge i recolzada fins i tot pels propis tribunals.

Temàtiques i canals d’entrada de les queixes

De les 198 actuacions obertes al 2014, la majoria fan referència a convivència (14%), atenció social (12%), multes de trànsit (11%) i salut i tinença d’animals (11%). Si sectoritzem per districtes, s’observa que el gruix més important pertany al Districte 1 (el 25% del total d’actuacions) seguit pel Districte 3 (amb un 21% del total).

En quant als canals d’entrada de les queixes, aquest any el 68% s’han iniciat de manera presencial, ja sigui a la Oficina del Síndic o a les diferents Oficines de Proximitat que s’han obert en diferents punts de la ciutat. Les queixes on-line, a través de l’adreça oficina@localhost/sindicsabadell o la pàgina web localhost/sindicsabadell, augmenten any rere any, amb un pes del 24%.

Recomanacions a l’Ajuntament de Sabadell

El Síndic de Sabadell ha realitzat 66 recomanacions a partir dels 175 actuacions tancades al 2014. La majoria fan referència a la tinença d’animals, multes de trànsit, ús de l’espai públic i contaminació acústica. De les 66 recomanacions, 32 han estat acceptades, 15 no ho han estat i 19 resten encara pendents de resposta municipal a dia d’avui. A grans trets, el Síndic considera que, enguany, “les relacions amb l’Ajuntament han millorat sensiblement respecte els anys anteriors”, principalment amb els serveis d’Educació –que han incorporat algunes millores proposades en algunes recomanacions– i en l’àmbit de gestió tributària –consideració dels deutes tributaris com a autònoms–.

“Una bona administració ha de ser quelcom més que respectar el principi de legalitat”

De la mateixa manera que ha fet en anys anteriors, el Síndic insisteix en l’Informe 2014 en que “les persones han de ser el centre de les preocupacions de l’activitat administrativa”, superant els patrons, “sovint uni­formes”, del que suposa una perspectiva aferrada al compliment estricte i formal de les normes. “Cal superar la visió formal que legitima l’Administració amb el compliment de la llei, de forma que una bona administració sigui quelcom més que respectar el principi de legalitat”. El Síndic creu que “cal ser valents i veure més enllà de la norma i, si aquesta ha quedat obsoleta o vulnera algun dret, cal modificar-la. Només superant la llei positiva, i apropant-nos a l’equitat, es podran superar resultats injustos o desproporcionats fruit d’una aplicació mecànica o estricta de la norma”.

El Síndic ha evidenciat que en l’àmbit dels Serveis Socials les queixes provenen de les repercussions de les retallades, si bé la majoria d’elles han estat efectuades per administracions supralocals. El gran nombre de queixes rebudes en aquest àmbit posen de manifest que a Sabadell hi ha persones que es veuen privades de recursos personals, socials i econòmics necessaris per gaudir d’un nivell i qualitat de vida acceptables. “Estem parlant de drets humans que no poden passar per alt a aquells qui governen”, ha afirmat el Síndic Escartín. “L’oficina del Síndic palpa, dia rere dia, l’alt grau de desesperació de la societat i la insuficient resposta del sistema de protecció social. És fa necessari evidenciar que calen més recursos econòmics i personals per tal de garantir una atenció adequada als ciutadans i ciutadanes als centres de Serveis Socials”. Amb tot, el Síndic destaca la gran tasca que fan els professionals en l’àmbit dels serveis socials, “que estan a primera línia, intentant gestionar els pocs o escassos recursos que l’Administració posa al servei de la ciutadania”. En aquest sentit, ha posat en relleveu la bona col·laboració i entesa en aquest àmbit entre l’Oficina del Síndic i la regidoria de Serveis Socials.

Al 2014, els serveis funeraris han suposat un allau de consultes i l’inici d’expedients relacionats amb la limitació temporal de les concessions de sepultura. Arrel d’un aqueixa presentada l’any 2013 i resolta durant el 2014, el Síndic ha posat sobre la taula de l’Ajuntament una problemàtica que afecta totes aquelles sepultures anteriors a l’any 1988. El Síndic considera, conforme a la doctrina jurisprudencial, que en les concessions funeràries no és possible l’aplicació de les limitacions temporals de 50 anys que invoca l’Ajuntament i, per tant,  les concessions atorgades amb anterioritat a l’any 1988 s’han d’atendre atorgades a 99 anys.

A nivell convivencial, s’han registrat nombroses queixes (un 14% del total) que posen de manifest el mal estat que es viu en alguns barris de la ciutat. “L’Ajuntament ha de vetllar per preservar l’espai públic com a lloc de convivència i civisme, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, d’oci, de trobada i d’esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres”.

L’àmbit de la gestió tributària continua aglutinant queixes, en les quals la ciutadania considera que l’Agència Tributària de Sabadell lesiona els seus drets com a contribuents. El Síndic vol posar una especial atenció en aquells casos on l’Agència Tributària embarga el compte corrent d’una persona que rep prestacions d’emergència social. “Aquest fet evidencia la descoordinació municipal i la vulneració del dret a una bona administració. No és eficaç ni congruent que l’Ajuntament embargui i al mateix temps esmerci recursos en favor de qui ha estat embargat”.

En relació a la contaminació acústica, el Síndic ha comprovat una inactivitat en aquest àmbit per part de l’Ajuntament, que duu els veïns i veïnes a viure situacions que els pertorben la seva vida personal i familiar, en quan a sorolls i pudors. En tots els casos denunciats, a l’Ajuntament li costa molt desplaçar-hi agents de l’autoritat, comprovar el que diuen els veïns i veïnes i ordenar tot el que calgui perquè l’activitat s’acordi a la llicència concedida.

En quant a l’ús i al manteniment de l’espai públic, el Síndic ha afirmat en l’informe anual que “la ciutat pertany a totes les persones que l’ocupen i l’Ajuntament ha de garantir que es respecten els drets”. En aquest sentit, el Síndic ha tractat diverses irregularitats referides a l’espai públic.

El Síndic amb la ciutadania

A grans trets, el Síndic s’ha entrevistat aquest any amb 166 ciutadans i ciutadanes i col·lectius socials, ha visitat 58 entitats de la ciutat i ha realitzat 4 visites de proximitat pel territori sabadellenc. Ha assistit a 19 actes d’entitats sabadellenques i ha editat 2 butlletins informatius ‘síndic.sbd’. A més, El curs passat (2013-14), s’han programat 8 sessions d’Educació en Valors a diversos centres educatius de la ciutat.

Presentació de la memòria al Ple de l’Ajuntament

Aquesta tarda, el Síndic municipal presentarà al Ple de l’Ajuntament l’informe anual de 2014. I, amb la voluntat d’apropar la feina del Síndic a tota la ciutadania, durant el mes d’abril s’organitzaran presentacions de les queixes rebudes i de les recomanacions efectuades a cada districte de Sabadell.